Members Nominated by President of Sarva Seva Sangh

NAME STATE
Arvind Anjum Jharkhand
Ashok Sharan Delhi
Chandan Pal West Bengal
Dnyaneshwar Dhage Maharashtra
K Parmeshwar Sharma Kerala
Mahavir Tyagi Haryana
R.Shankar Naik Telangana
Ramesh Pankaj Bihar
Ravindra Singh Chauhan Uttar Pradesh
Shaikh Hussain Maharashtra
Shivvijay Singh Uttar Pradesh
Shubha (Govindpur) Uttar Pradesh
Surendra Kumar Bihar
T R N Prabhu Kerala
Tikendra Bhai Manipur